Yhtiöjärjestys

1 § Toiminimi

Yhtiön toiminimi on Tamturbo Oyj, ruotsiksi Tamturbo Abp ja englanniksi Tamturbo Plc.

2 § Kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Tampere.

3 § Toimiala

Yhtiön toimialana ja toiminnan tarkoituksena on harjoittaa itsenäisesti tai tytäryhtiöidensä kautta konepaja- ja koneenrakennusteollisuuden tuotteiden tuotekehitystyötä, valmistusta ja myyntiä. Yhtiö voi myös toteuttaa toimintaansa yhteistyöhankkeina kolmannen osapuolen kanssa, joko rahoittamalla yhteishankkeita ja/tai yhteisöjä ja/tai omistamalla osuuksia yhteisöistä ja yhtymistä, jotka harjoittavat yhtiön toimintaan kuuluvaa toimintaa. Lisäksi yhtiö harjoittaa edeltä mainittuihin toimialoihin liittyvää kokonaisvaltaista koulutustoimintaa ja konsultointia. Yhtiö voi sekä omaa toimintaansa varten että vuokrausta varten omistaa kiinteätä omaisuutta, osakehuoneistoja ja arvopapereita.

4 § Osakkeet

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

5 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

6 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

7 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Hallitus voi myöntää edustamisoikeuksia.

8 § Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

Tilintarkastajien toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 § Kutsu yhtiökokoukseen, ilmoittautumisaika ja pitopaikka

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai muutoin todistettavasti aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle. Osakkeenomistajan on ilmoittauduttava viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Ylöjärven tai Helsingin kaupungissa Suomessa tai Tukholman kaupungissa Ruotsissa.

10 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

  1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
  2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
  3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
  4. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;
  5. hallituksen jäsenten lukumäärästä;
  6. hallituksen jäsenten valinnasta;
  7. tilintarkastajan ja tarvittaessa varatilintarkastajan valinnasta.