Markkinat

Teollisuus kuluttaa lähes 50 prosenttia kaikesta globaalisti tuotetusta sähköstä.1) Paineilma on keskeinen osa teollisuuden valmistusprosesseja ja sitä käytetään laajalti esimerkiksi koneiden, laitteiden ja automaation käyttövoimana, sekä tuotantoprosesseihin liittyvien materiaalien siirtämiseen eri tavoin. Paineilman tuottamiseen kuluu 10 prosenttia teollisuuden sähköstä.2) Näin ollen lähes 5 prosenttia3) kaikesta globaalisti vuosittain tuotetusta sähköstä, noin 1400 TWh, kuluu teollisen paineilman tuottamiseen.

Teollisuuden kasvu ja automaation voimakas lisääntyminen kasvattavat paineilman käyttöä noin 5,8 prosenttia vuosittain, jolloin myös sähkön kulutus kasvaa.4)

Ympäristötietoisuuden kasvu lisää energiatehokkaiden ja vähemmän ympäristöä kuormittavien laitteiden ja puhtaiden teknologioiden käyttöä. Energian hinnan jatkuva kasvu puolestaan lisää teollisuuden tarvetta etsiä nykyistä energiatehokkaampia ratkaisuja. Paineilmakompressoreissa nykyisin vallitsevana teknologiana olevan ”öljyttömän”5) ruuviteknologian haasteena ovat sillä tuotettuun paineilmaan sisältyvät epäpuhtaudet, teknologian energiatehottomuus sekä monimutkaisten laitteiden ja osien nopeasta kulumisesta johtuva suuri huollon ja kunnossapidon tarve. Puhdas ja öljytön paineilma on myös välttämätöntä useilla teollisuudenaloilla. Teollisuus tarvitsee siis energiatehokkaamman ja ympäristöystävällisemmän ratkaisun paineilman tuottamiseksi.

Tamturbo tarjoaa asiakkailleen uuden sukupolven kompressoriratkaisun puhtaamman, Yhtiön käsityksen mukaan energiatehokkaamman ja lähes huoltovapaan paineilmatuotannon aikaansaamiseksi. Tamturbon Touch-Free™ -teknologia on 100 prosenttisesti öljytöntä. Se tarjoaa aidosti ekologisen ja kestävän kehityksen mukaisen ratkaisun paineilman tuotantoon. Lisäksi se on Yhtiön käsityksen mukaan elinkaarikustannuksiltaan perinteistä teknologiaa selvästi edullisempi vaihtoehto. Ratkaisu on mahdollista ottaa käyttöön myös Air-as-a-Service -palveluna, jolloin asiakkaat maksavat vain käyttämästään paineilmasta.

Tamturbon nykyisinä ja potentiaalisina uusina asiakkaina ovat maailman johtavat teolliset yritykset, jotka haluavat hyödyntää tuotantoprosesseissaan öljytöntä paineilmaa ilman mittavia suodatus- ja ilmanpuhdistuskustannuksia. Tällaisia toimialoja ovat muun muassa elintarvike- ja juomateollisuus, paperi- ja selluteollisuus, elektroniikkateollisuus, autoteollisuus, tekstiili- ja lasiteollisuus, kemianteollisuus, lääke- ja kosmetiikkateollisuus sekä valmistava teollisuus, jotka kaikki käyttävät prosesseissaan merkittäviä määriä paineilmaa ja joille kaikille paineilman puhtaus on oman tuotannon laadun kannalta ensiarvoisen tärkeää.

Markkinan koko

Tamturbo toimii suurilla, globaaleilla ja kasvavilla markkinoilla. Maailmanlaajuisten ilmakompressorimarkkinoiden koon arvoksi arvioitiin 16,51 miljardia dollaria vuonna 2022, ja sen ennustetaan kasvavan 5,8 % vuosivauhdilla 17,22 miljardista dollarista vuonna 2023 25,60 miljardiin dollariin vuoteen 2030 mennessä.6)

Markkina jakautuu öljyttömiin ja öljyvoideltuihin kompressoreihin. Yhtiön oman arvion ja sen käytössä olevan lähdeaineiston perusteella teollisen öljyttömän paineilman osuus markkina-arvosta oli vuonna 2021 noin 3,0 miljardia dollaria. Yhtiön oman arvion mukaan öljyttömän paineilman osuus on noin 20–25 prosenttia ilman tilavuuden mukaan mitattuna ja se tulee kasvamaan 50 prosenttiin 5-10 vuodessa.

Kilpailuympäristö

Teollisuuden öljytöntä paineilmaa voidaan tuottaa useilla eri teknologioilla. Teknologia, joka kilpailee Tamturbon paineilmakompressoreiden kanssa samalla tehoalueella, on ”öljytön”7) ruuviteknologia, jota valmistavat vain muutamat suuryritykset. Lisäksi lukuisat keskikokoiset valmistajat ostavat öljyttömän kompressorin ydinkomponentteja tai kompressorin ytimiä näiltä suurilta valmistajilta ja rakentavat omat öljyttömät kompressoripakettinsa.

Asiakastarpeen näkökulmasta Tamturbon tuotteet kilpailevat lähinnä ”öljyttömien” kuivaruuvikompressorien kanssa. Epäsuorasti kilpailutilanteessa Tamturbon kanssa kilpailevat myös perinteiset vaihdelaatikolliset turbokompressorit sekä öljyvoidellut ruuvikompressorit.

Paineilman puhtaus on ehdottoman kriittistä monilla teollisuudenaloilla, muun muassa niissä prosesseissa, joissa paineilma joutuu kosketuksiin lopputuotteiden kanssa. Perinteisellä teknologialla tuotetun paineilman sisältämä öljy vaurioittaa paineilmakäyttöisiä toimilaitteita, heikentää valmistettavien tuotteiden laatua ja altistaa työntekijät huonolle ilmanlaadulle sekä höyry- ja aerosolimuodossa olevalle mineraaliöljylle.

Tamturbolle relevantin markkinan nopea ja voimakas kasvu johtuu kasvavan paineilmamarkkinan sisällä Yhtiön oman arvion mukaan vielä nopeammin kehittyvästä öljyttömän paineilman kysynnän kasvusta sekä öljyttömän paineilmamarkkinan teknologiamurroksesta. Keskeisenä ajurina tässä toimii ympäristötietoisuuden kasvu, joka lisää energiatehokkaiden ja vähemmän ympäristöä kuormittavien laitteiden ja puhtaiden teknologioiden käyttöä. Myös energian hinnan nousu luo teollisuudelle kustannuspaineita. Tamturbon kasvustrategian keskeisenä tavoitteena on hyödyntää tätä meneillään olevaa teknologiamurrosta mahdollistamalla täysin öljyttömillä paineilmaratkaisuillaan puhtaammat ja energiatehokkaammat prosessit, Yhtiön käsityksen mukaan selkeästi matalimmilla elinkaarikustannuksilla, ja siten syrjäyttää perinteinen teknologia.

Lähteet
1) Electricity final consumption by sector, 1971-2019: http://www.iea.org/data-and-statistics/charts/electricity-total-final-consumption-by-sector-1971-2019
2) A review on compressed-air energy use and energy savings: www.energy.gov/eere/amo/articles/determine-cost-compressed-air-your-plant
3) World electricity generation by source: https://ember-climate.org/data/data-tools/data-explorer/
4) Industrial Air Compressors Market: https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/air-compressor-market-101672
5) Vaikka nimi öljytön ruuvikompressori viittaa täydelliseen öljyttömyyteen, laitteessa käytetään kuitenkin öljyä. Kompressorien vaihteistossa ja laakeroinnissa on paineöljyvoitelu, mutta itse elementtien puristustilat ovat täysin öljyttömät.
6) Industrial Air Compressors Market: https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/air-compressor-market-101672
7) Vaikka nimi öljytön ruuvikompressori viittaa täydelliseen öljyttömyyteen, laitteessa käytetään kuitenkin öljyä. Kompressorien vaihteistossa ja laakeroinnissa on paineöljyvoitelu, mutta itse elementtien puristustilat ovat täysin öljyttömät.