Tamturbo Oyj merkintäoikeusanti, toukokuu 2024

02.05.2024 15:20

TAMTURBO OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 2.5.2024 klo 15.20

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Tamturbo järjestää enintään noin 6,3 miljoonan euron suuruisen merkintäoikeusannin

Tamturbo Oyj:n (“Tamturbo” tai “Yhtiö”) hallitus on päättänyt varsinaiselta yhtiökokoukselta 12.3.2024 saamansa valtuutuksen perusteella järjestää enintään noin 6,3 miljoonan euron suuruisen merkintäoikeusannin (“Osakeanti”). Osakeannissa tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti merkittäväksi yhteensä enintään 6.323.457 Yhtiön uutta osaketta (”Antiosakkeet”). Osakeannissa käytettävä merkintähinta on 1,00 euroa Antiosakkeelta.

Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi Osakeannin seurauksena nousta 18.977.871 osakkeesta enintään 25.301.328 osakkeeseen. Tarjottavat Antiosakkeet vastaavat noin 33,3 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista välittömästi ennen Osakeantia, ja noin 25,0 prosenttia Osakeannin jälkeen, olettaen että Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan.

Tamturbo antaa kaikille osakkeenomistajilleen, jotka on merkitty Euroclear Finland Oy:n (”Euroclear Finland”) ylläpitämään Tamturbon osakasluetteloon, yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden (ISIN-tunnus: FI4000571062) (”Merkintäoikeus”) jokaista Osakeannin täsmäytyspäivänä 6.5.2024 (”Täsmäytyspäivä”) omistettua osaketta kohden. Kukin kolme (3) Merkintäoikeutta oikeuttaa haltijansa merkitsemään yhden (1) Antiosakkeen. Antiosakkeiden murto-osia ei luovuteta eikä yksittäistä Merkintäoikeutta voi käyttää osittain. Merkintäoikeudet rekisteröidään osakkeenomistajien arvo-osuustileille Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä arviolta 7.5.2024. Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa. Jos Merkintäoikeuteen oikeuttava Yhtiön osake on pantattu tai sitä koskee muu rajoitus, Merkintäoikeutta ei välttämättä voi käyttää ilman pantinhaltijan tai muun oikeudenhaltijan suostumusta.

”Tamturbo elää tällä hetkellä voimakkaan kasvun vaihetta. Tänään julkistettu merkintäoikeusanti on tärkeä askel omistus- ja rahoituspohjamme vahvistamisessa. Se mahdollistaa kasvustrategiamme menestyksekkään toteuttamisen myös tulevaisuudessa”, toteaa Tamturbon toimitusjohtaja Igor Nagaev.

Merkintäaika

Antiosakkeiden merkintäaika (”Merkintäaika”) alkaa 9.5.2024 klo 9.00, ja se päättyy 31.5.2024 klo 16.30.

Yhtiö voi oman harkintansa mukaan pidentää Merkintäaikaa. Merkintäaikaa voidaan pidentää yhden tai useamman kerran, kuitenkin enintään 14.6.2024 asti. Merkintäajan mahdolliset pidennykset ilmoitetaan Yhtiön verkkosivuilla (www.tamturbo.com) ennen Merkintäajan päättymistä.

Jos Merkintäaikaa pidennetään, allokointipäivää, maksujen eräpäivää sekä Antiosakkeiden toimituspäiviä muutetaan vastaavasti.

Merkintäpaikat, tilinhoitajat, omaisuudenhoitajat ja hallintarekisteröinnin hoitajat saattavat edellyttää asiakkailtaan merkintätoimeksiannon antamista tiettynä päivänä jo ennen kuin Merkintäaika päättyy.

Merkintäpaikat

Merkintäpaikkoina toimivat Suomessa tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat.

Osakeannin syyt ja varojen käyttö

Osakeannin odotetaan tukevan Yhtiön kasvua ja sen strategiaa. Osakeannista saadut varat käytetään ensisijaisesti Yhtiön voimakkaan kansainvälisen kasvun vaatiman käyttöpääomatarpeen kattamiseen sekä kasvuun tähtäävän strategian toteuttamiseen.

Osakeannin kokonaistuotto voi yltää enintään noin 6,3 miljoonaan euroon perustuen Antiosakkeiden enimmäismäärään (6.323.457 Antiosaketta) ja Merkintähintaan 1,00 euroa per Antiosake. Osakeannin nettotuotot ovat enintään noin 6,2 miljoonaa euroa sen jälkeen, kun tuotoista on vähennetty Yhtiön maksettavaksi jäävät, kokonaisuudessaan noin 0,1 miljoonan euron arvioidut Osakeannin palkkiot ja kulut. Yhtiö voi kuitenkin toteuttaa Osakeannin, vaikka Antiosakkeita ei merkittäisikään täysimääräisesti, jolloin Osakeannin kokonais- ja nettotuotto jäävät vastaavasti alhaisemmaksi.

Yhtiö tulee käyttämään Osakeannilla saatavat nettotuotot seuraaviin tarkoituksiin:

  1. Yhtiön seuraavan 12 kuukauden arvioidun käyttöpääomatarpeen kattamiseen, sisältäen yhteensä 0,4 miljoonaa euroa Yhtiöllä Business Finlandilta olevien lainojen lyhennyksiä (3,0 miljoonaa euroa);
  2. Yhtiön tuotannon skaalaamiseen liittyviin investointeihin (0,5 miljoonaa euroa); ja
  3. Kasvuun tähtäävän strategian toteuttamiseen, pääosin lisäämällä panostuksia myyntiin, markkinointiin ja asiakaspalveluun (2,7 miljoonaa euroa).

Osakeannin lisäksi Yhtiö suunnittelee keräävänsä lisärahoitusta mm. Sulzer AG:n omistamien Yhtiön osakkeiden ja optioiden hankkimista varten erillisillä osakeanneilla, jotka on kuvattu jäljempänä.

Sulzer AG omistaa 24,12 % Yhtiön osakekannasta. Yhtiöllä ei ole tietoa siitä, aikooko Sulzer AG osallistua Osakeantiin ja käyttää sillä olevat Merkintäoikeudet. Ottaen huomioon jäljempänä kuvattu Yhtiön ja Sulzer AG:n välillä solmittu kauppakirja, jolla Sulzer AG on sitoutunut myymään omistamansa Yhtiön osakkeet ja optiot Yhtiölle, sekä se, ettei Sulzer AG ole osallistunut Yhtiön kahteen edelliseen merkintäoikeusantiin, Yhtiö pitää Sulzer AG:n osallistumista Osakeantiin epätodennäköisenä. Mikäli Sulzer AG ei osallistu Osakeantiin ja Osakeanti merkittäisiin muulta osin täyteen, Osakeannin nettotuotot olisivat noin 4,7 miljoonaa euroa.

Muut suunnitellut omistus- ja rahoitusjärjestelyt

Yhtiö on solminut Sulzer AG:n kanssa 24.4.2024 kauppakirjan, jonka ehtojen mukaisesti Sulzer AG on sitoutunut myymään omistamansa Yhtiön osakkeet ja optiot Yhtiölle. Osakkeista ja optioista maksettava kappalehinta on 1,50 euroa, eli yhteensä 6.971.676 euroa. Kaupan toteuttaminen on ehdollinen sille, että Yhtiö saa kerättyä kaupan toteuttamista varten tarvittavan rahoituksen ja saa tarvittavan yhtiöoikeudellisen valtuutuksen kaupan toteuttamiseksi. Kauppa tulee toteuttaa viimeistään 6.3.2025.

Yhtiö selvittää parhaillaan mahdollisuutta listautumiseen First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Siihen liittyen Yhtiö suunnittelee järjestävänsä Osakeannin lisäksi yhden tai useampia suunnattuja osakeanteja, joko mahdollisen listautumisen yhteydessä ja/tai sitä ennen. Yhtiön hallitus on valinnut taloudellisen neuvonantajan projektia varten. Edellä mainituilla suunnatuilla osakeanneilla on tarkoitus rahoittaa Sulzer AG:n omistamien Yhtiön osakkeiden ja optioiden hankinta sekä käyttää kerättäviä varoja mahdollisen vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen lisäksi Yhtiön kasvustrategian toteuttamiseen, sisältäen myös samat käyttötarkoitukset, joihin Osakeannilla kerätään varoja, mikäli Osakeannilla ei saada kerättyä varoja täysimääräisesti.

Edellä mainittujen suunnattujen osakeantien ja Yhtiön listautumisen toteutuminen on epävarmaa eikä listautumista edes suunnitella toteutettavaksi nyt järjestettävän Osakeannin yhteydessä. Suunnitellun listautumisen ja edellä mainittujen suunnattujen osakeantien toteutumiseen liittyy erityisiä riskejä, joita on kuvattu Osakeantiin liittyvässä Yhtiön laatimassa EU:n kasvuesitteessä.

 

Osakeannin aikataulu

2.5.2024 Hallituksen päätös Osakeannista
6.5.2024 Osakeantiin liittyvä esite julkistetaan (arvio)
6.5.2024 Osakeannin täsmäytyspäivä
7.5.2024 Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille (arvio)
9.5.2024 Osakeannin merkintäaika alkaa
31.5.2024 Osakeannin merkintäaika päättyy (arvio)
5.6.2024 Osakeannin tulos julkistetaan (arvio)
7.6.2024 Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyisiin osakkeisiin sen jälkeen, kun Antiosakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin (arvio)

 

Osakeantiin liittyvät materiaalit

Tamturbo on laatinut Osakeannista EU:n kasvuesitteen, jonka Finanssivalvonnan odotetaan hyväksyvän arviolta 6.5.2024. Esite tulee olemaan saatavilla Tamturbon verkkosivustolla osoitteessa https://investors.tamturbo.com/merkintaoikeusanti-toukokuu-2024 Finanssivalvonnan hyväksyttyä sen.

Muut Osakeantiin liittyvät materiaalit, kuten Osakeannin ehdot, ovat saatavilla Tamturbon verkkosivustolla osoitteessa https://investors.tamturbo.com/merkintaoikeusanti-toukokuu-2024 tästä päivästä lukien.

TAMTURBO OYJ

 

Lisätietoja:

Osakkeenomistajien yhteydenotot:

Timo Pulkki
Puh: + 358 50 527 6670
Sähköposti: timo.pulkki@tamturbo.com

Talousjohtaja Tommi Holopainen
Puh: +358 50 4003235
Sähköposti: tommi.holopainen@tamturbo.com

Median yhteydenotot:

Toimitusjohtaja Igor Nagaev

Puh: +48 733 511 303

Sähköposti:Igor.nagaev@tamturbo.com

TÄRKEÄÄ TIETOA

Tätä tiedotetta tai sen sisältämää tietoa ei saa jakaa tai levittää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Uudessa-Seelannissa tai Japanissa. Tässä tiedotteessa olevat tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai kehotusta ostaa arvopapereita alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Tamturbo ei ole rekisteröinyt eikä aio rekisteröidä arvopapereita koskevaa antia Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeiden tai osakeannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty mihinkään toimenpiteisiin.